Úthlutunarreglur

Úthlutunarreglur

*** Ath vegna aðstæðna í samfélaginu er opið fyrir umsóknir allra nú þegar. Nýnemar, núverandi nemendur og aðrir geta sótt um strax í dag ***

 

 

1. Réttur til búsetu á Stúdentagörðum FS
Búseturétt á Stúdentagörðum, sem reknir eru Félagsstofnun stúdenta (FS) geta þeir einir hlotið sem stunda reglulegt nám við Háskóla Íslands (HÍ), sýna fram á námsframvindu í samræmi við þessar úthlutunarreglur og lofa að hlýða þeim reglum og fyrirmælum sem gilda á Stúdentagörðum. Til íslenskra stúdenta teljast þeir sem hafa íslenskan ríkisborgararétt. 

Umsækjendur sem eru nemendur við HÍ verða að sýna fram á að þeir hafi lokið að minnsta kosti 20 einingum síðustu tvö misseri, það er 10 einingum á hvoru misseri, þegar sótt er um búsetu á Stúdentagörðum. Nýnemar skulu sýna fram á skráningu í fullt nám.

Sé umsókn um búsetu samþykkt, skal gerður leigusamningur við viðkomandi aðila, sem fjallar nánar um réttindi og skyldur aðilar, þ.m.t. um fjárhæð leigu, sem stjórn FS ákveður hverju sinni. Nemandi nefnist þá leigutaki og FS leigusali. Um réttindi og skyldur aðilar fer eftir ákvæðum leigusamningnum, þessum reglum á lögum nr. 36/1994 um húsaleigu, eftir því sem við á.

1.1. Íslenskir stúdentar
Íslenskir stúdentar, sem eiga ekki lögheimili á höfuðborgarsvæðinu hafa forgang til úthlutunar á einstaklingsherbergjum, einstaklingsíbúðum og paríbúðum, þó þannig að ein af hverjum fjórum einstaklingsíbúðum skal fara til nema af höfuðborgarsvæðinu.

1.2. Erlendir stúdentar
Stjórn FS getur ákveðið að styrkþegar á vegum HÍ njóti forgangs til vistar á Stúdentagörðum. 

 

2. LEIGUTÍMI
Leigutímabil íbúða/herbergja er sem hér segir: Mýrargarður paríbúðir: 8. ágúst – 6. ágúst, næsta árs. Mýrargarður einstaklingsíbúðir: 9. ágúst – 7. ágúst næsta árs. Mýrargarður herbergi: 10. ágúst – 8. ágúst næsta árs. Hjóna- og Vetragarðar: 12. ágúst – 10. ágúst næsta árs, Sæmundargötu 18-20, 14. ágúst – 12. ágúst næsta árs, Sæmundargata 14-16: 15. ágúst – 13. ágúst næsta árs, Skógargarðar: 17. ágúst – 15. ágúst næsta árs, Skuggagarðar: 21. ágúst – 19. ágúst næsta árs, Eggertsgata 24: 23. ágúst – 21. ágúst næsta árs, Skerjagarðar: 25. ágúst – 23. ágúst næsta árs, Skjólgarður, 27. ágúst - 25. ágúst næsta árs. Ásgarðar (utan Eggertsgötu 24): 31. ágúst – 29. ágúst næsta árs. Leigutími Gamla Garðs er frá ágúst til maí ár hvert, skv. nánari ákvörðun FS hverju sinni.

Leigutaki og leigusali eru bundnir af samningi út leigutímabilið. Leigutakar geta þó sagt samningi upp á heimasvæði sínu á www.studentagardar.is með. þriggja mánaða fyrirvara, frá næstu mánaðamótum að telja.. Leigusamningar á Gamla Garði eru óuppsegjanlegir á leigutímabilinu, sem er til níu mánaða. Þó er hægt að sækja sérstaklega um eitt misseri á Gamla garði þ.e. samning frá ágúst til 31. desember eða janúar til maí ár hvert.

Samningar sem gerðir eru eftir að leigutímabil er hafið, gilda einungis til loka þess tímabils. 

2.1. Einstaklingsherbergi/íbúðir, par- og fjölskylduíbúðir
Einstaklingar geta sótt um einstaklingsherbergi, einstaklingsíbúðir eða tvíbýli. Barnlaus pör geta sótt saman um paríbúðir. Séu báðir umsækjendur í fullu námi í HÍ njóta þeir forgangs umfram aðra umsækjendur og skulu báðir aðilar uppfylla skilyrði um einingar, sjá nánar grein 7.2. Stúdentar með barn/börn geta sótt um 2-4 herbergja íbúðir. Sé maki einnig í námi við HÍ, njóta þær fjölskyldur forgangs og skulu báðir aðilar uppfylla skilyrði um námsframvindu og fjölda eininga, sbr. 2. mgr. 1. gr. Fjölskylduíbúðir eru á Ásgörðum, Hjónagörðum, Skógargörðum, Skuggagörðum og Vetrargörðum. Fjögurra herbergja íbúðir í Vetrargarði og Skuggagörðum eru fyrir stærri fjölskyldur og eru umsóknir um þær meðhöndlaðar sérstaklega.

Ef barn er væntanlegt og því ekki skráð í Þjóðskrá, skal umsækjandi skila þungunarvottorði til skrifstofu Stúdentagarða, innan viku frá gerð umsóknar.

Foreldri með sameiginlegt forræði með barni/börnum þar sem lögheimili barns/barna er hjá hinu foreldrinu, getur einnig sótt um fjölskylduíbúð. Skila þarf inn staðfestingu frá sýslumannsembætti um sameiginlegt forræði. Í sérstökum tilfellum er hægt að taka tillit til umgengnissamnings, gefi slíkur samningur rétta mynd af fjölskylduhögum umsækjanda að mati Stúdentagarða. Að öðru leyti gilda upplýsingar frá Þjóðskrá við mat á fjölskyldustærð umsækjanda.

Miðað er við fjölda og aldur barna er íbúð er úthlutað, bæði er varðar forgang við úthlutun og stærð íbúðar sem úthlutað er. Þetta á þó ekki við þegar börn umsækjenda hafa náð 18 ára aldri (lögráða). Skulu þau ekki skráð á umsókn enda enginn forgangur veittur vegna þeirra. Einstæðir foreldrar og hjón í námi hafa forgang umfram umsækjanda sem á maka sem ekki er skráður í fullt nám.

2.2. Umsóknir og biðlistar
Samþykktar umsóknir fara á viðeigandi biðlista innan forgangshóps (sjá grein 7) í þeirri röð sem þær berast skrifstofu Stúdentagarða.

 

3. UMSÓKNIR

3.1. Umsóknartímabil
Skráðir nemendur við HÍ geta sótt um Stúdentagarða inn á vefsíðunni: www.studentagardar.is. Umsóknum skal raðað upp í þeirri röð sem þær berast innan forgangshópa (sjá grein 7). Nýnemar geta sótt um frá 1. maí ár hvert (athugið í ljósi aðstæðna geta nýnemar sótt um strax í dag), hefji þeir nám að komandi hausti í HÍ. Nemar sem hyggjast hefja nám um áramót, geta sótt um á Stúdentagörðum frá og með 1. september haustið á undan. Tekið verður við umsóknunum með fyrirvara um skráningu í HÍ. Skrái umsækjandi sig ekki til náms við HÍ fellur umsókn og eftir atvikum úthlutun niður.

3.2. Skil umsókna
Umsóknum um Stúdentagarða skal skila á rafrænu formi á heimasíðu Stúdentagarða, www.studentagardar.is. Með því að senda inn umsókn heimilar umsækjandi Stúdentagörðum að sækja nauðsynlegar upplýsingar til Þjóðskrár og HÍ. Einungis er heimilt að eiga eina umsókn inni í einu. Hyggist umsækjandi sækja um að nýju (breyttar aðstæður, aðrar íbúðartegundir), þá þarf hann að fella niður eldri umsókn sína áður en unnt er að senda inn nýja umsókn.

3.3. Svarfrestur
Öll samskipti umsækjanda og Stúdentagarða fara fram með rafrænum hætti við það netfang sem uppgefið er á umsókninni. Hafi umsækjandi athugasemdir við mat á umsókn eða úthlutun Stúdentagarða skal hann skila skriflegri athugasemd til úrskurðarnefndar Stúdentagarða innan fimm daga frá afgreiðslu umsóknar.

3.4. Umsóknir sem vísað skal frá

3.4.1. Ófullnægjandi upplýsingar
Heimilt er að vísa umsókn frá ef hún er talin ófullnægjandi á einhvern hátt eða ef upplýsingar sem fram koma í umsókn reynast rangar.

3.4.2. Rangar upplýsingar
Komi í ljós eftir að leigusamningur er gerður, að upplýsingar sem fram koma í umsókn eða fylgiskjölum hennar eru rangar eða villandi fellur úthlutun úr gildi og er leigutaka skylt að kröfu Stúdentagarða að rýma húsnæðið þegar í stað eftir að honum berst skrifleg tilkynning um riftun, hafi hann veitt íbúð/herbergi viðtöku.

3.4.3. Umsækjandi á húsnæði
Komi í ljós við afgreiðslu umsóknar að umsækjandi sé skráður eigandi íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu, skal óskað eftir staðfestingu á að eignin sé í sölumeðferð eða seld. Ekki er heimilt að úthluta íbúð til umsækjanda, nema borist hafi staðfesting á sölu eða sölumeðferð íbúðarhúsnæðis. Komi í ljós við undirskrift samnings eða síðar á leigutímabilinu, að umsækjandi eigi íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu, er heimilt að rifta leigusamningi. Til höfuðborgarsvæðisins teljast Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Garðabær. Umsækjandi sem skráður er eigandi að íbúðarhúsnæði utan höfuðborgarsvæðis skal vera samþykktur á biðlista en flokkast í forgang E, sjá grein 7 í úthlutunarreglum.

3.4.4. Óskilvísi umsækjanda
Umsókn er ekki samþykkt ef umsækjandi skuldar húsaleigu í einn mánuð eða meira vegna búsetu á Stúdentagörðum. Sama gildir ef umsækjandi er í vanskilum vegna annarra viðskipta við FS. Eins er heimilt að vísa frá umsókn ef að umsækjandi hefur áður dvalið á Stúdentagörðum og samningi við hann verið rift vegna vanefnda á samningi, skorts á einingum, vanskila eða brota á umgengnisreglum eða öðrum ástæðum sem hafa réttlætt riftun. Umsóknum um flutning í stærri íbúð er hafnað, sé umsækjandi í vanskilum við FS. Gildir ákvæði þetta jafnframt um endurnýjun/framlengingu leigusamninga og nýja leigusamninga.

3.4.5. Brot á reglum
Hafi umsækjanda verið vísað af Stúdentagörðum vegna brota á reglum skal umsókn hans hafnað. Fari fram ólögmæt starf- eða háttsemi í íbúð af hálfu leigjanda eða einhvers á hans vegum skal heimilt að rifta leigusamningi samstundis og skal umsækjandi þá rýma íbúðina þegar í stað. Ef um brot er að ræða, sem þó er ekki alvarlegt að mati Stúdentagarða, skal umsækjanda gefinn kostur á að bæta úr háttsemi sinni eða vanefndum, áður en riftun er beitt. Verði umsækjandi ekki við slíkri áskorun innan sjö daga frá því að slík krafa kemur fram, eða gerist aftur brotlegur vegna sama eða sambærilegs atviks er heimilt að rifta samningi án frekari aðvarana.

3.4.6. Önnur atriði
FS getur hafnað umsækjanda á grundvelli annarra málefnalegra sjónarmiða, t.d. ef telja má að líkur standi til þess að umsækjandi muni valda truflun eða ónæði hjá öðrum íbúum Stúdentagarða, umsækjandi hafi hlotið refsidóm vegna ofbeldisbrota eða önnur atriði eru með þeim hætti að umsækjandi teljist ekki æskilegur íbúi Stúdentagarða.

 

4. STAÐFESTING UMSÓKNAR

4.1. Umsókn samþykkt
Þegar umsókn hefur hlotið samþykki Stúdentagarða, þarf umsækjandi að staðfesta veru sína á viðkomandi biðlista milli 1.-5. hvers mánaðar, þar til úthlutun á sér stað. Ef umsókn er ekki staðfest innan tilskilins tíma eyðist hún sjálfkrafa og fellur viðkomandi þá út af biðlista.

4.2. Umsækjandi fær garðvist
Hafi umsækjandi fengið úthlutað húsnæði skal hann staðfesta samþykki sitt innan 48 klukkustunda frá úthlutun. Hafi slík staðfesting ekki borist innan tilskilins frests fellur úthlutunin niður. Við undirritun samnings þarf leigjandi að greiða óafturkræft umsýslugjald skv. leigusamningi, sem er innheimt á fyrsta leiguseðli hvers leigutímabils skv. gjaldskrá Stúdentagarða. Þetta gjald greiðist svo á hverju ári þ.e. við endurnýjun/framlengingu samninga. Allir umsækjendur sem ekki hafa lögheimili á Íslandi greiða tryggingafé til tryggingar greiðslu húsaleigu og þrifa við leigulok, áður en að undirritun samnings kemur. Tryggingarféð samsvarar einni mánaðarleigu, þó að lágmarki kr. 80.000 kr., ef mánaðarleiga er lægri. Tryggingarféð skal endurgreitt í næsta mánuði eftir skil íbúðar séu allir reikningar greiddir, engar skemmdir hafi orðið á íbúðinni eða fylgihlutum hennar eða þurft að fela ræstingarfyrirtæki þrif íbúðarinnar. Tryggingaféð ber vexti í samræmi við ákvæði 4. tl. 1. mgr. 40. gr. laga nr. 36/1994.

 

5. LEIGUSAMNINGAR

5.1. Undirritun leigusamnings
Fái umsækjandi úthlutað herbergi eða íbúð er honum skylt að undirrita leigusamning við FS. Húsaleigusamningurinn inniheldur nánari ákvæði um réttindi og skyldur leigutaka á Stúdentagörðum. Reglur þessar teljast vera hluti leigusamningsins. Undirritun samnings skal fara fram með rafrænum hætti innan 48 klst. frá því að úthlutun er ákveðin. Lyklar að húsnæði eru afhentir nýjum leigutökum gegn framvísun löggildra skilríkja.

5.2. Beiðni um endurúthlutun/framlengingu samnings
Unnt er að endurnýja/framlengja leigusamning, þ.e fyrir sama tímabil næsta árs á eftir hverju tímabili samnings. Skilyrði þess að leigutaka sé unnt að endurnýja leigusamning er, að hann uppfylli skilyrði úthlutunarreglna Stúdentagarða, hann hafi staðið í skilum með leigugreiðslur,  sé ekki í vanskilum vegna annarra viðskipta við FS, hafi ekki gerst sekur um vanefndir eða brot, sem varðað geti uppsögn eða riftun leigusamningsins eða að öðru leyti vanefnt skyldur sínar á þann veg eða sýnt af sér slíka háttsemi að eðlilegt megi telja að leigusali vilji ekki leigja honum áfram. Skal leigusali tilkynna leigutaka með eins mánaðar fyrirvara, ef hann uppfyllir ekki lengur skilyrði til áframhaldandi leigu og um ástæður þess. Beiðni um endurúthlutun/framlengingu þarf að berast til skrifstofu Stúdentagarða fyrir 20. apríl ár hvert eða a.m.k þremur mánuðum áður en upphaflegu tímabili lýkur.

Endurnýjun leigusamningsins fer þannig fram, að leigutaki skráir sig inn á heimasvæði sitt: „Mínar síður“.. Fallist leigusali á umsóknina sendir hann staðfestingu þess efnis til leigutaka með tölvupósti og er þá kominn á nýr samningur með aðilum sama efnis og upphaflegur leigusamningur að undanskildum gildistíma. Gilda þá öll ákvæði upphaflegs samnings að breyttu breytanda. Leigusali tilkynnir jafnframt leigutaka með tölvupósti ef umsókn hans er synjað.

Berist beiðni um endurnýjun/framlengingu ekki rafrænt á skrifstofu Stúdentagarða innan auglýstra tímamarka skal litið svo á, að samningur verði ekki endurnýjaður og skal viðkomandi þá rýma húsnæðið í síðasta lagi þegar gildandi samningur rennur út. Endurúthlutun/framlenging er alfarið háð því að umsækjandi uppfylli í öllu ákvæði úthlutunarreglna. Ef báðir aðilar par/fjölskylduíbúða stunda nám við úthlutun íbúðar þurfa báðir aðilar að skila tilskyldum námsárangri.

5.3. Barnlaust sambýlisfólk
Aðeins barnlaust sambýlisfólk getur sótt um paríbúð og skal litið svo á, að báðir aðilar séu umsækjendur og skulu báðir aðilar undirrita leigusamning.

5.4. Flutningur innan Stúdentagarða
Óski leigjandi/leigjendur eftir flutningi á milli íbúða/herbergja skal viðkomandi senda inn milliflutningsumsókn á innskráningarsíðu. Umsóknin er metin í samræmi við þessar úthlutunarreglur. Skrifstofa Stúdentagarða getur samþykkt flutninginn gegn greiðslu flutningsgjalds, samkvæmt gjaldskrá Stúdentagarða. Undanþegið flutningsgjaldi er m.a barnlaust fólk sem á von á barni og aðrar félagslegar aðstæður svo sem skilnaður.

 

6. AFHENDING Á HÚSNÆÐI
Starfsfólk á Umsjón fasteigna sem annast allt viðhald á húsnæði Stúdentagarða skal afhenda leigutaka húsnæði á fyrsta degi leigutímabils. Heimilt er að draga afhendingu í allt að fimm daga án þess að leiga lækki. Tilkynna skal leigutaka væntanlegan drátt á afhendingu svo fljótt sem auðið er.

6.1. Skil á húsnæði
Leigjandi skal ætíð skila húsnæði sínu útteknu og frágengnu ekki síðar en kl. 12.00 á skiladegi. Dragi leigjandi skil húsnæðis fram yfir skiladag skal hann greiða þriggja daga leigu fyrir hvern dag sem skilin dragast. Skili íbúi húsnæði illa þrifnu er notast við ræstingarþjónustu, sem leigjandi greiðir fyrir samkvæmt framlögðum reikningi.

6.2. Riftun og breyttar forsendur
Komi upp aðstæður, sem réttlæta riftun, af hálfu leigusala samkvæmt húsaleigusamningi, er uppsagnarfrestur enginn og ber leigutaka að rýma hið leigða þegar í stað eftir að honum berst tilkynning um riftun.

Hætti leigutaki í námi á leigutíma ber honum að tilkynna leigusala um þá breytingu. Leigusamningur fellur þá úr gildi og er leigutaka skylt að rýma hið leigða að kröfu leigusala innan 30 daga frá því að honum var send skrifleg tilkynning um rýmingu. Hið sama á við ef leigutaki eignast húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. 

 

7. FORGANGSRÖÐUN
Umsóknum um vist á Stúdentagörðum skal raða í forgangsröð samkvæmt neðangreindum reglum, sbr. þó ákvæði greinar 1.1. um einstaklinga og barnlaus pör með lögheimili á höfuðborgarsvæðinu. Hafi umsækjandi sagt upp fyrri úthlutun sinni fer hann ekki í forgang samkvæmt neðangreindu, heldur skal meðhöndla umsóknina sem nýja umsókn.

Hafi lögheimili verið flutt af höfuðborgarsvæðinu á síðast liðnum 12 mánuðum fyrir gerð umsóknar, skal kallað eftir staðfestingu á að lögheimili hafi áður verið á þeim stað og búseta á höfuðborgarsvæðinu hafi einungis verið tímabundin vegna náms. Búseta á höfuðborgarsvæðinu telst hins vegar hafa verið varanleg, ef meira en ár er síðan að lögheimili var flutt þangað.

7.1 Einstaklingsherbergi/íbúðir
Umsóknir um einstaklingsherbergi/íbúðir skulu flokkaðar á eftirfarandi hátt:

 • Forgangur A: Núverandi íbúar sem uppfylla almenn skilyrði um úthlutun. 
 • Forgangur B: Erlendir stúdentar sem liður 1.2 á við. 
 • Forgangur C: Umsækjendur með lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins (sjá grein 1.1), þar á meðal erlendir stúdentar sem B-liður á ekki við. 
 • Forgangur D: Umsækjendur með lögheimili og búsetu á höfuðborgarsvæðinu.
 • Forgangur E: Umsækjendur sem eiga húsnæði utan höfuðborgarsvæðis / Umsækjendur í öðrum íslenskum skóla á háskólastigi
 • Forgangur EE: Umsækjendur í framhaldsskóla eða iðnsskóla
 • Forgangur E3: Umsækjendur sem stunda ekki nám
 • Forgangur T: Umsókn um milliflutning

7.2 Paríbúðir
Umsækjendur um paríbúðir skulu vera barnlausir. Aðal umsækjandi skal stunda fullt nám við HÍ. Umsóknir og forgangur raðast á eftirfarandi hátt.

 • Forgangur A: Núverandi íbúar sem uppfylla almenn skilyrði um úthlutun. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur B: Erlendir stúdentar sem grein 1.2 á við. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur C: Umsækjendur með lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins (sjá grein 1.1). Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur D: Umsækjendur með lögheimili og búsetu á höfuðborgarsvæðinu. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur E: Umsækjendur þar sem annar aðilinn stundar nám við HÍ, en maki er í öðrum íslenskum skóla á háskólastigi og skal hann skila inn staðfestingu þess efnis/Umsækjendur sem eiga húsnæði utan höfuðborgarsvæðis. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur EE: Umsækjendur þar sem annar aðilinn stundar nám við HÍ, en maki er í framhaldsskóla eða iðnskóla og skal viðkomandi skila inn staðfestingu þess efnis/Umsækjendur sem eiga húsnæði utan höfuðborgarsvæðis.
 • Forgangur E3: Umsækjendur þar sem annar aðilinn stundar nám við HÍ, en maki stundar ekki nám.
 • Forgangur T: Umsókn um milliflutning 

Endurnýjun leigusamnings einstaklinga í forgangi EE og E3, skal metið fyrir hvert nýtt tímabil út frá biðlista og hærri forgangi (A; B, C, D og E)

7.3 Fjölskylduíbúðir, umsækjendur með börn
Umsóknir um íbúðir skulu flokkaðar á eftirfarandi hátt:

 • Forgangur A:  Núverandi íbúar sem uppfylla almenn skilyrði um úthlutun. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur B: Erlendir stúdentar sem grein 1.2 á við. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur C: Sambýlisfólk, bæði í námi/einstætt foreldri með tvö börn eða fleiri. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur CC: Sambýlisfólk, bæði í námi/einstætt foreldri með eitt barn.  Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur C3: Sambýlisfólk, umsækjandi í HÍ en maki í öðrum háskóla á Íslandi, með 2 börn eða fleiri. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur C4: Sambýlisfólk, umsækjandi í HÍ en maki í öðrum háskóla á Íslandi, með eitt barn. Báðir skulu uppfylla skilyrði um einingar.
 • Forgangur D: Sambýlisfólk þar sem maki stundar ekki fullt nám, með tvö börn eða fleiri. 
 • Forgangur DD: Sambýlisfólk þar sem maki stundar ekki fullt nám, með eitt barn.
 • Forgangur E: Umsækjendur sem eiga húsnæði utan höfuðborgarsvæðis / Umsækjendur í öðrum íslenskum skóla á háskólastigi
 • Forgangur EE: Umsækjendur í framhaldsskóla eða iðnsskóla
 • Forgangur E3: Umsækjendur sem stunda ekki nám
 • Forgangur T: Umsókn um milliflutning

Öðrum umsóknum skal vísað frá.

7.4 Flutningur milli flokka
Úrskurðarnefnd (sjá 11.gr.) er heimilt að flytja umsækjendur milli flokka, ef sýnt er fram á að viðkomandi búi við slæmar félagslegar aðstæður. Skal skrifleg beiðni um slíkt send á netfangið urskurdarnefnd@fs.is um leið og umsókn er send inn. Gögnum til stuðnings beiðninni skal skilað inn eða send á skrifstofu Stúdentagarða.

7.5 Röðun innan flokka

7.5.1 Einstaklingsherbergi/íbúðir 
50% af öllu lausu húsnæði til ráðstöfunar við haustúthlutun er úthlutað til nýnema og 50% til þeirra sem lengra eru komnir.

7.5.2 Paríbúðir 
40% af öllu lausu húsnæði til ráðstöfunar við haustúthlutun er úthlutað til nýnema og 60% til þeirra sem lengra eru komnir.

7.5.3 Fjölskylduíbúðir 
30% af öllu lausu húsnæði til ráðstöfunar við haustúthlutun er úthlutað til nýnema og 70% til þeirra sem lengra eru komnir. Þeir sem eru með tvö börn eða fleiri hafa forgang í þriggja herbergja íbúðir.

Fjölskyldur með eitt barn á skólaaldri ganga fyrir fjölskyldum með yngra barn er kemur að úthlutun á 3ja herbergja íbúðum.

Maki í fjölskylduíbúð sem stundar nám við HÍ/annan háskóla, þarf einnig að uppfylla skilyrði um einingar.

7.6 Breyttar aðstæður
Verði sérstakar breytingar á aðstæðum íbúa Stúdentagarða milli úthlutana, t.d. sambúðarslit eða þungun, er starfsmönnum Stúdentagarða heimilt að meta umsóknir um flutning í forgang eftir aðstæðum (einstaklingsíbúð/herbergi, paríbúð, fjölskylduíbúð).

 

8. BIÐLISTAR
Þeir umsækjendur sem ekki fá úthlutað eru áfram á biðlista. Sá sem er efstur hverju sinni hefur forgang að húsnæði sem losnar. Úrskurðarnefnd er heimilt að víkja frá röðun á biðlista eða setja nýjan umsækjanda á biðlista, ef sérstakar félagslegar aðstæður eru fyrir hendi. Almennar umsóknir um flutning milli íbúða á leigutímabilinu raðast á viðkomandi biðlista í þeirri röð, sem þær berast. Fimmta hver íbúð sem kemur inn til endurúthlutunar að hausti fer til þeirra sem óska eftir milliflutningi. Umsækjendur geta hafnað boði um íbúð tvisvar sinnum. Í þriðja skipti sem umsækjendur hafna boði um íbúð falla þeir sjálfkrafa út af öllum biðlistum og verða þá að sækja um að nýju.

8.1 Gerðir eru eftirfarandi biðlistar

 • Biðlisti fyrir einstaklingsherbergi á Gamla-Garði
 • Biðlisti fyrir einstaklingsherbergi í tvíbýli á Ásgörðum og Skuggagörðum.
 • Biðlisti fyrir einstaklingsherbergi á Sæmundargötu  14, 16 og 21
 • Biðlisti fyrir einstaklingsíbúðir á háskólasvæði á Ásgörðum, Oddagörðum, Mýrargarði og Skerjagarði.
 • Biðlisti fyrir einstaklingsíbúðir í miðbæ; Skuggagörðum og Skjólgarði
 • Biðlisti fyrir paríbúðir á Ásgörðum, Oddagörðum, Mýrargarði og Skjólgarði.
 • Biðlisti fyrir tveggja herbergja íbúðir á Hjónagörðum, Vetrargarði og Skógargörðum
 • Biðlisti fyrir þriggja herbergja íbúðir á Hjónagörðum, Vetrargarði og Skógargörðum.
 • Biðlisti fyrir fjögurra herbergja íbúð á Vetrargarði og Skuggagörðum.
 • Biðlisti fyrir Dýragarð á Eggertsgötu 18

8.2 Röðun á biðlista
Við röðun á biðlista gildir forgangsröðun (sjá grein 7). Óski umsækjandi ekki eftir að vera á biðlista, eða hann fellur út af biðlista af öðrum ástæðum, færast þeir sem neðar eru upp um eitt sæti á listanum.

8.3 Umsækjendur af höfuðborgarsvæðinu
Umsækjendur af höfuðborgarsvæðinu sem sækja um einstaklingsíbúðir falla í flokk D (sjá grein 7.2). Þeir færast því niður listann þegar nýjar umsóknir eru samþykktar inn í flokkum A, B eða C (sjá grein 7.2). Staða umsækjanda innan D flokks breytist þó ekki, þar sem hlutfallsregla gildir um úthlutun íbúða til þeirra nema.

 

9. EÐLILEG NÁMSFRAMVINDA
Námsframvinda telst vera eðlileg ef umsækjandi hefur lokið a.m.k. 40 einingum á hverju ári frá úthlutun húsnæðis, eða 2/3 hlutum þess náms sem viðkomandi deild eða skor telur vera eins árs nám. Þar af þarf að ljúka a.m.k. 18 einingum á haustönn. Sé íbúi skráður í verkefni/námskeið á sumarönn, sem skilar þeim einingum sem á vantar, getur viðkomandi fengið endurnýjun samnings til bráðabirgða. Komi í ljós að hausti að íbúi hafi ekki skilað tilskyldum einingafjölda, skal samningi rift án tafar og skal leigutaki rýma íbúð/herbergi á tilkynntum tíma, (sjá grein 6.2).

Makar: ef um maka er að ræða í fjölskylduíbúð, sem einnig stundar nám við HÍ eða annan háskóla, þarf viðkomandi að uppfylla skilyrði um einingar. Sama gildir ávalt um maka í paríbúðum.

9.1 Undanþágur frá kröfu um námsframvindu
Undanþágu frá reglum um námsframvindu er einungis hægt að veita einu sinni hvort heldur um er að ræða veikindi, námsframvindu, fjöldatakmörkunum eða annað.

9.1.1 Fjöldatakmarkanir
Umsækjandi sem lendir í beinum fjöldatakmörkunum telst hafa sýnt eðlilega námsframvindu ef hann fullnægir skilyrðum 9. greinar hér að framan. Undanþágu vegna fjöldatakmarkana má þó aðeins veita einu sinni.

 

10. HÁMARKSDVÖL

 • Miðað skal við eðlilegan námstíma er hámarksdvöl er metin, þ.e. hversu margra ára nám er lagt að baki meðan á dvöl stendur.
 • 3 ára BA/BS = 3 ára hámarksdvöl
 • 4 ára BS = 4 ára hámarksdvöl
 • 3 BA/BS/B.Ed + 2 ára MA/MS/M.Ed = 5 ára hámarksdvöl
 • 4 ár BS+MS = 6 ár
 • Læknanám = 3 ár í BS og 3 ár í Kandídat.
 • Doktorsnám, 180 ects = 3 ár
 • Doktorsnám, 240 ects = 4 ár

Endurskráning í nám lengir ekki hámarksdvöl miðað við fyrra nám. Miðað er við eitt grunnnám og að hámarki eina námsleið á framhaldsstigi.

Doktorsnemar sem þegar hafa dvalið á görðum í grunn- og mastersnámi hafa fullnýtt dvalartíma sinn.

Dvalartími para/hjóna í par- eða fjölskylduíbúðum er reiknaður saman, óháð því hver er skráður fyrir samningi.

Ekki er hægt að fá hámarksdvöl framlengda nema um mjög sérstakar aðstæður sé að ræða, svo sem alvarleg veikindi og þá eingöngu meðan á námi stendur. Þær aðstæður skulu metnar hverju sinni. 

Óski nemandi eftir að fá hámarksdvöl sinni framlengt vegna fæðingarorlofs sem tekið var fyrr á námstíma, skal meta það hverju sinni. Þó er aðeins er hægt að veita slíka undanþágu einu sinni og fyrir eitt misseri, skal þá nemandinn stunda fullt nám þann tíma. Aðeins er hægt að óska eftir slíkum viðbótar dvalartíma fyrir annað foreldri barns/barna. 
Úrskurðarnefnd fjallar um slík mál, sjá nánar grein 12. Skal beiðni um framlengingu umfram hámarksdvöl berast með a.m.k. 3 mánaða fyrirvara.

10.1 Útskrift
Að lokinni útskrift hefur leigutaki heimild til að búa í íbúðinni út leigutímabilið, nema samningnum sé sagt upp með þriggja mánaða samningsbundnum uppsagnarfresti.

 

11. FRAMLEIGA
Framleiga herbergja og íbúða á Stúdentagörðum er með öllu óheimil, hvort sem slíkt er gegn gjaldi eður ei, nema FS samþykki annað. Rétt til búsetu í tiltekinni íbúð/herbergi hafa aðeins þeir sem teknir eru fram á umsókn og á leigusamningi, hvort sem um lengri eða skemmri tíma er að ræða.

11.1 Skiptinám
Hægt er að sækja um undanþágu á framleigu vegna skiptináms til skrifstofu Stúdentagarða, ef leigutaki deilir ekki húsnæði með öðrum stúdentum. Skal leigutaki senda inn formlega ósk um leyfi til að framleigja til annars stúdents við HÍ. Leigutaki tekur jafnframt fram hvort um eitt til tvö misseri er að ræða. Þó aldrei lengur en tvö misseri. Leigutaki er ekki undanskilinn einingaskilyrðum meðan á skiptinámi stendur.

 

12. ÚRSKURÐARNEFND
Úrskurðarnefnd er skipuð þremur fulltrúum, einum frá Stúdentagörðum, einum frá S.H.Í. og einum frá Náms- og starfsráðgjöf H.Í. Nefndin skal skera úr öllum ágreiningsmálum sem upp koma varðandi umsóknir og úthlutanir og er niðurstaða nefndarinnar endanleg.

 

13. UMSJÓN FASTEIGNA
Umsjón Fasteigna er tengiliður milli leigutaka og leigusala og fylgist bæði með ástandi hins leigða sem og ástandi og búnaði húsnæðisins. Umsjón fasteigna tekur á móti beiðnum leigutaka um viðhald og endurbætur og sér jafnframt um framkvæmd þeirra. Þá er umsjón fasteigna jafnframt fulltrúi leigusala við afhendingu og skil á hinu leigða. Hann tekur einnig á móti kvörtunum vegna brota á húsreglum og leitast við að leysa slík mál.

 

14. TRÚNAÐUR
Farið skal með umsóknir og upplýsingar sem þeim fylgja sem trúnaðarmál og hvílir þagnarskylda á starfsmönnum Stúdentagarða og úrskurðarnefnd.

 

15. ENDURSKOÐUN ÚTHLUTUNARREGLNA
Stjórn F.S. setur úthlutunarreglur og breytir þeim. Reglurnar skulu birtar á heimasíðu Stúdentagarða www.studentagardar.is.

 

16. GÖGN UM UMSÆKJENDUR
Umsækjendur gefa Stúdentagörðum leyfi til þess að sannreyna upplýsingar sem látnar eru í té og leyfi til þess að geyma þær meðan þurfa þykir. FS skal fylgja ákvæðum laga um persónuvernd varðandi varðveislu upplýsinga um umsækjendur og leigjendur.